Voucher Laarbeek

Voorwaarden voor aanvraag

1. Voorwaarde voor de regeling is dat u ingeschreven staat in de Basisregistratie van de gemeente Laarbeek en op 1 september van het lopende jaar nog geen 18 jaar bent.

2. Om in aanmerking te komen voor het gesubsidieerde tarief voor inwoners van Laarbeek vragen wij voor u een voucher aan. U betaalt alleen het lage gesubsidieerde tarief. Ouder/verzorger zal het verschuldigde lesgeld aan KunstLokaal voldoen. Op de website en in onze folder staan alle tarieven. Neem bij twijfel contact op met KunstLokaal.

3. Voor het verschuldigde lesgeld is rekening gehouden met een subsidievoucher van de gemeente van € 175,- voor individuele muzieklessen. Als de gemeente een subsidievoucher voor een lager bedrag afgeeft, dan zal de ouder/verzorger het verschil betalen tussen beide voucherbedragen.

4. Belangrijk is dat uw aanvraag een week vóór 1 augustus bij KunstLokaal in het bezit is. KunstLokaal verzorgt namens onze docent de aanvraag. Dan is er voor start van de cursus (uitgangspunt is start basisonderwijs) duidelijkheid over de toekenning en hoogte van de voucher.

5. Als ontbindende voorwaarde geldt dat u ten allen tijde de inschrijving mag intrekken indien de gemeente geen subsidie verleent of een lager bedrag toekent. De verwachting is dat alle inschrijvingen vóór 1 augustus gehonoreerd zullen worden door de gemeente Laarbeek.

6. Wordt een aanvraag voor een voucher later gedaan dan 1 augustus, dan gelden dezelfde regels en is er binnen 1 maand duidelijkheid, maar kan het subsidieplafond bereikt zijn.

7. KunstLokaal zorgt ervoor dat de overeenkomst met de docent zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 31 juli of zoveel later als de opleiding na 1 oktober van het jaar waarin de opleiding/cursus begint een kopie van de overeenkomst wordt ingediend bij de gemeente Laarbeek (hierna aangeduid als gemeente).

8. Als de gemeente aan de ouder/verzorger voor het volgen van de aangegeven opleiding/cursus een subsidievoucher toekent zal de ouder/verzorger deze binnen twee weken na ontvangst daarvan aan de docent overdragen ter verzilvering door de gemeente.

9. U schrijft zich in bij KunstLokaal voor een opleiding of cursus volgen op het gebied van kunst en cultuur bij een docent van KunstLokaal die op de docentenlijst staat. Alle docenten van KunstLokaal bezitten een vakdiploma en staan op de lijst.

10. de opleiding of cursus wordt gevolgd in de gemeente Laarbeek of bij een leslocatie van KunstLokaal in Gemert-Bakel.

11. De gemeente Laarbeek geeft in principe een subsidie van 50% van het lesgeld, met een maximum van: € 60,- voor het volgen van groepslessen (meer dan 2 personen); € 175,- voor het volgen van overige individuele opleidingen kunst- en cultuuronderwijs.

12. Per kind wordt per jaar maximaal één subsidie verleend voor individueel onderwijs en één voor groepsonderwijs. De hoogte van het subsidiebedrag kan worden verlaagd als er per jaar meer aanvragen zijn, dan er subsidiegeld beschikbaar is.

13. Als uw inkomen niet toereikend is om het lesgeld voor te schieten, bijvoorbeeld omdat u leeft van een bijstandsuitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor een voorschot of kunt u beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten.
Hiervoor kunt u contact met de gemeente opnemen via telefoonnummer 0492 469 700.

Voor meer info: administratie@kunstlokaal.net