ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTLOKAAL

Dit reglement is bindend voor alle deelnemers aan activiteiten van KunstLokaal. De voorwaarden en bepalingen die jaarlijks worden vastgesteld staan vermeld op onze website en in de informatiebrochure.

Algemeen

Stichting KunstLokaal is een instelling voor kunst – en cultuureducatie die in haar verzorgingsgebied het cultuurloket is om vraag en aanbod in cultuureducatie tot elkaar te brengen. KunstLokaal faciliteert, organiseert en regisseert kunst educatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord ten behoeve van cursisten, scholen, amateurkunstverenigingen en derden. Voor de uitvoering van activiteiten, cursussen, opleidingen en workshops maakt KunstLokaal gebruik van freelance docenten en netwerkdocenten waarbij docenten geheel zelfstandig de  werkzaamheden verrichten. De les-overeenkomst wordt door KunstLokaal afgesloten tussen docent en cursist. De docent geeft zelf artistieke leiding en bepaalt de inhoud van de cursus binnen de afgesproken landelijke kwaliteitskaders zoals vastgesteld door onze branche organisatie Kunstconnectie en het team van docenten. Docenten zijn op de hoogte van de gezamenlijk afgesproken en gehanteerde kwaliteitskaders. Bij netwerkdocenten loopt de facturering via de docent.

Inschrijving

Aanmeldingen, toelating en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen. Inschrijven voor cursussen/workshops is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en (online) inschrijfformulier. Bij KunstLokaal schrijft u zich in voor een specifieke cursus bij een specifieke docent. Onze bevestiging van plaatsing verplicht u tot betaling van het cursusgeld. U verbindt zich voor de gehele duur van de cursus. Bij jaarcursussen hanteren wij een doorlopende inschrijving.  Voortijdig beëindigen van een cursus of doorlopende inschrijving met restitutie van lesgeld kan, met een opzegtermijn van 1 maand. Daarbij wordt €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Cursusgeld

Op onze website staat informatie over eventuele extra kosten die niet bij het cursusgeld zijn inbegrepen, bijvoorbeeld de huur en/of aanschaf van instrumenten, het gebruik van lesmaterialen en materiaalkosten bij ons Beeldend KunstLokaal . Bij plaatsing na aanvang van de cursus wordt een evenredig deel in rekening gebracht.

Huur instrumenten

Het huren van een instrument is beperkt mogelijk bij KunstLokaal. Een instrument kan door een cursist van KunstLokaal gehuurd worden, na ondertekening van een formulier, voor maximaal een jaar. Daarna dient de cursist zelf voor een instrument te zorgen al dan niet aan te schaffen. Een huurinstrument dient uiterlijk voor het einde van elk cursusjaar ingeleverd te worden bij docent of administratie. Tijdens de huurperiode is KunstLokaal gemachtigd het huurinstrument tijdelijk terug te vragen voor eventuele evenementen. De prijs voor het huren van een instrument en meer informatie over wat voor instrument kunt u opvragen bij onze administratie.

 

Betaling

U kunt het lesgeld betalen via een afgegeven machtiging of na ontvangst van een factuur. Als u van een machtiging gebruik wenst te maken, dient u uw IBAN bankrekeningnummer te vermelden en de machtiging volledig in te vullen. Als u geen machtiging tot automatische incasso wenst af te  geven dient u het lesgeld , inclusief € 15,00 administratiekosten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen. Alleen bij deelname aan een volledig cursusjaar is het mogelijk om het cursusgeld in 2, 4 of 10 termijnen te laten incasseren. Korte cursussen en cursussen tot € 180,- kunnen alleen in 1 termijn worden voldaan. De incasso’s vinden plaats in de maanden oktober/ december/ februari/ april van enig schooljaar. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld per direct opeisbaar, vermeerderd met €15,00 administratiekosten. Bij te late betaling is de betalingsplichtige de wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd. Daarbij wordt €15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele betalingsachterstand wordt een nieuwe (her)inschrijving niet in behandeling genomen.

Wijzigingen

Kunstlokaal heeft het recht om bij onvoldoende belangstelling de betreffende cursus/workshop te annuleren. Kunstlokaal heeft het recht de docent, de data en de leslocatie van een cursus/workshop te wijzigen. Hierdoor kan worden afgeweken van de oorspronkelijk vermelde gegevens. Uiteraard stellen wij u van deze wijzigingen op de hoogte. Bij annuleren door Kunstlokaal bent u geen lesgeld verschuldigd.

Restitutie

Restitutie verlenen wij als in een schooljaar bij een cursus meer dan 10% van de lessen is uitgevallen. In het geval van restitutie ontvangt u dit alleen over de meer dan 10 % uitgevallen lessen. Deze restitutie wordt aan het einde van enig schooljaar verrekend. Als Kunstlokaal voor vervangende lessen heeft gezorgd vervalt het recht op restitutie. Voortijdig beëindigen van een cursus met restitutie van lesgeld kan, met een opzegtermijn van 1 maand.

Daarbij wordt €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Privacy persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat KunstLokaal uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. KunstLokaal gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u via onze digitale nieuwsbrief te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren (vb naam lesgeldplichtige en/of adresgegevens) of te verwijderen (afmelding nieuwsbrief). Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie.

KunstLokaal verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen hieronder is bepaald: KunstLokaal heeft het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier en website en laat in opdracht foto’s maken bij lessen en activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om deze te gebruiken in onze publicaties en op de website. De foto’s zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Bezwaar hiertegen kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. (voor aanvang van de eerste les) t.a.v. Kunstlokaal, Vondellaan 49, 5421 PN Gemert met vermelding van de cursus waar u zich voor heeft ingeschreven.

Voorbehoud

Al onze uitingen worden door Kunstlokaal met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die in onze uitingen worden gepubliceerd onvolledig of niet meer juist blijkt te zijn. Tussentijdse wijzigingen in deze algemene informatie en inschrijfvoorwaarden zijn voorbehouden.

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een werkwijze of afhandeling. Klachten geven ons de kans om verbeteringen in gang te zetten. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Kunstlokaal, Vondellaan 49, 5421 PN Gemert of per mail naar info@kunstlokaal.net. Ook is Kunstlokaal aangesloten bij Stichting KOMM (Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het onderwijs).

Aansprakelijkheid

Kunstlokaal is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Kunstlokaal is het Nederlands recht van toepassing. Aan de inhoud van onze schriftelijke uitingen kunnen geen rechten worden ontleend. Door of namens de directeur van Kunstlokaal kan aan personen die zich niet houden aan de voorschriften van dit reglement of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de toegang tot de gebouwen van Kunstlokaal worden ontzegd.

Mailing

Wilt u zich afmelden voor digitale mailings van KunstLokaal met betrekking tot nieuwe cursussen en activiteiten, stuur dan een mail naar info@kunstlokaal.net met ‘afmelden mailinglist’.

Contactgegevens Kunstlokaal

Stichting KunstLokaal
Vondellaan 49
5421 PN Gemert

T: 0492-362075
E: info@kunstlokaal.net

www.kunstlokaal.net
KvK nr. 17197743
BTW: 8171 92463 B01